Články

ACPF

ACPF – ASSOCIATION OF CZECH PROFESSIONAL FIREWORKERS

Asociace českých profesionálních ohňostrojařů

První impuls k založení asociace, která bude sdružovat a hájit zájmy profesionálních tvůrců ohňostrojů z České republiky, vzešel již v roce 2010 v Kroměříži. Konala se zde pravidelná akce POZ (Pyrotechnika, ohňostroje a zařízení) a přítomní ohňostrojaři se dohodli na založení organizace, která bude jejich pomocným a zároveň kontrolním orgánem.

Tak vznikla Asociace českých profesionálních ohňostrojařů – ACPF. Původní záměr uskutečnit podpisovou akci přímo během konání POZ nebyl z důvodů časové tísně realizován, došlo však k přijetí základních 6 předpokladů, které musí ACPF splňovat.

1) Aktivně se zabývá zákony a směrnicemi.
2) Zastupuje své členy nejen na území ČR, ale i v zahraničí.
3) Vystupuje jako prostředník mezi členy a úřady.
4) Členům poskytuje konzultace, nové informace o zákonech a změnách v legislativě.
5) Poskytuje zastřešení pro akce, dovoz, skladování a prodej pyrotechniky.
6) Setkání POZ se koná pod záštitou ACPF, členové se tak pravidelně setkávají.

Orgány ACPF jsou tyto: valná hromada (vrcholný orgán), představenstvo (výkonný orgán), předseda, místopředseda a revizní komise.

Valná hromada mimo jiné schvaluje rozpočet a programové dokumenty, volí a odvolává členy představenstva, schvaluje zprávy o hospodaření. Představenstvo se skládá z pěti členů – předseda, 2 místopředsedové a 2 členové. Dohlíží na plnění všech rozhodnutí, programů a plánů, schvaluje smlouvy, zastupuje ACPF navenek.

Členem asociace se může stát každá fyzická osoba, která dosáhla 18 let a každá právnická osoba. Podmínkou je podnikat v oboru zábavní pyrotechniky. Každý, kdo se chce stát členem ACPF, musí souhlasit s dodržováním kodexu a platnými stanovami. Žadatel si podá přihlášku a uhradí členský příspěvek, následně představenstvo rozhoduje o jeho přijetí.

Naše firma se stala řádným členem již v roce 2010, tedy ihned při zrodu této asociace a jsme členy v představenstvu. Stejně jako další členové tak máme určitá privilegia, určitá práva a také určité povinnosti, které z členství v asociaci vyplývají.

www.acpf.cz