Reklamační řád

1. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím Martin Hopp - MARTHYpárty, se sídlem Vítězné náměstí 997/13, Praha 6 a kupujícím na eshopu www.marthyparty.cz. Byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele.

2. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Tato lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě.

3. Kupující může uplatnit oprávněnou reklamaci mimo jiné

3.1. doručením nebo osobně na adrese: MARTHYpárty, Těšíkova 986/4, Praha 4, 14300
3.2. emailem na adrese: info@marthyparty.cz.

4. Kupující při podávání reklamace doloží:

4.1. způsob nabití zboží (například předložením daňového dokladu, faktury či záručního listu)

4.2. reklamované zboží (doporučujeme reklamovat zboží včetně příslušenství a obalu)

4.3. detailní popis reklamované závady.

5. Prodávající kupujícímu vystaví písemné potvrzení o přijetí výrobku do reklamačního řízení. Potvrzení obsahuje mimo jiné označení výrobku, datum uplatnění reklamace, popis reklamované závady a požadovaný způsob vyřízení reklamace.

6. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

7. O vyřízení reklamace je zákazník informován e-mailem nebo telefonicky. Na kontakt, který uvedl do reklamačního protokolu. Při ukončení reklamačního řízení prodávající vystaví kupujícímu potvrzení o datu ukončení reklamace, způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a potvrzení o době trvání opravy výrobku.

8. V případě zamítnutí reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné zdůvodnění.

9. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě

9.1. opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,

9.2. neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem na výrobku,

9.3. poškození živly (např. voda, apod.),

9.4. poškození nadměrným zatěžováním.

9.5. Časy pyrotechnických výrobků jsou pouze orientační a můžou se lišit. Rozdílný čas není důvodem k reklamaci.

10. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu je zboží vyměněno za nové.

11. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které vznikly v souvislosti s reklamací). V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

12. Kupujícímu je doporučeno před odesláním reklamovaného zboží kontaktovat prodávajícího emailem. Zboží je vhodné odesílat až po vzájemné dohodě o způsobu doručení reklamace. Prodávající doporučuje zboží před odesláním pečlivě zabalit do původního přepravního obalu. Při převzetí zásilky (po vyřízení reklamace)od přepravce je doporučeno vždy zkontrolovat zásilku bezprostředně při převzetí. Kontrolou zásilky se rozumí zjištění neporušenosti obalu, mechanické či jiné poškození obalu zásilky. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Prodávajícím je doporučeno zápis o případné škodě sepsat ihned při převzetí zásilky s přepravcem, proto je nutné zásilku před převzetím vždy důkladně prohlédnout. Přepravce DPD je zavázán vyčkat, než kupující kontrolu učiní.

13. Vzhledem k charakteru prodávaného zboží je možné zasílat do reklamace pouze nepoužité pyrotechnické zboží (nefunkční například z důvodu chybějící iniciační zápalnice, stopiny). Použité (již jednou iniciované) selhané pyrotechnické výrobky je kupující povinen zlikvidovat dle návodu na výrobku. Kupující je povinen se před použitím pyrotechnického výrobku seznámit s návodem na použití a likvidaci výrobku. Návod je uveden na obalu výrobku.

14. Reklamaci použité (iniciované) pyrotechniky je možné uznat na základě pořízené fotodokumentace. Selhaný výrobek ponechte 30 minut v klidu. Následně z bezpečné vzdálenosti pořiďte fotografie. Poté postupujte dle pokynů na likvidaci výrobku uvedených na obalu. Jiná manipulace se selhávkou zakázána!!!

15. Na fotografii reklamované selhávky by mělo být zřejmé

15.1. viditelná nefunkčnost výrobku,

15.2. viditelně spotřebovaná iniciační část výrobku (vyhořelá zápalnice),

15.3. datum pořízení fotografie (doporučujeme na fotoaparátu nastavit datum),

15.4. jaký výrobek je reklamován.

16. ADR
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha, IČO 00020869, internetová adresa
https://www.coi.cz, bližší informace naleznete rovněž na internetových stránkách
https://adr.coi.cz je kontaktním místem podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů je určena pro řešenÍ
spotřebitelských sporů (tzv. ADR).
U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line
formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.